75 jaar Krite Koar Balk

Op 1 april 1944 werd het Krite Koar Balk opgericht, 18 mei a.s. zal dit heugelijke feit worden gevierd met een concert in “it Breahûs” te Balk, aanvang 19.30 uur. Medewerking wordt verleend door het Fries Brass Kwintet en pianist Leon Smits, algehele leiding Peter Smedinga.

Het Krite Koar kan terugzien op een rijke historie van concerten, zangconcoursen, koorreizen en vele andere activiteiten. Als gemengd, meerstemmig koor werd veelal á capella, opgetreden. Vele leden zijn lange tijd lid van het koor, dit jaar vierde men het 50-jarig lidmaatschap van Jetske Tromp-Salverda uit Balk. De laatste jaren is er een dalende lijn te zien in het ledental. Het kritisch punt in het ledental en in de balans tussen stemmen is bereikt. Begin dit jaar heeft men in een drietal ledenvergaderingen hier over nagedacht, gediscussieerd en gestemd. Uiteindelijk hebben de leden besloten na het vieren van het komende jubileum te stoppen. Het Krite Koar werkt nog mee aan een festival op 5 april a.s. in Koudum.

In de jaarvergadering van 12 februari jl. huldiging Jetske Tromp Salverda, door voorzitter Tjeerd Velstra van de Bond van Zangkoren in Friesland.

Huldiging Greet Bierman, 50 jaar lid Krite Koar!

Met nieuwjaar 1968 werden Greet Bierman en Sietske Gijzen beide lid van het Krite Koar in Balk.
In oktober vorig jaar overleed Sietske Gijzen en dinsdagavond 13 februari jl., op de jaarvergadering van het Krite Koar werd daarvoor stilte betracht.

De heer Tjeerd Veldstra van de Friese Bond van Zangkoren spelde Greet Bierman de versierselen op en overhandigde de gebruikelijke oorkonde, horend bij dit 50-jarig lidmaatschap.

Namens het koor waren er bloemen en het erelidmaatschap.

Samen met het Frysk Senioren Orkest organiseert het koor een concert op vrijdagavond 20 april a.s.

Volgend jaar 2019, hoopt het Krite Koar haar 75 jarig bestaan te vieren in de maand mei.
Activiteiten rond dit jubileum mogen graag worden ondersteund door zangers uit Balk en wellicht oud leden?

Hebt u als lezers een tip of een idee laat het weten aan het bestuur kritekoar@outlook.com

Foke Visser – Wiersma gehuldigd als 25 jarig lid.

BALK Op 21 februari heeft het Krite Koar haar jubilaris gehuldigd. Het koorlid Foke Visser – Wiersma werd gehuldigd als 25 jarig lid en ontving namens de Bond van Zangverenigingen in Friesland de versierselen en oorkonde behorend bij het 25 jarig jubileum.

Krite Koar huldigt jubilarissen

BALK Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering heeft het Krite Koar haar jubilarissen gehuldigd. De koorleden Jettie Spoelstra – Stegenga en Geertje Postma  ontvingen namens de Bond van Zangverenigingen in Friesland de versierselen en oorkonde behorend bij het 25 jarig jubileum. Het koorlid Geke Smids was in het afgelopen jaar 40 jaar lid van het Krite Koar. Samen met de 25 jarige jubilarissen werden zij door de voorzitter gefeliciteerd met een mooi boeket bloemen.
Voor aanvang van de ledenvergadering maakte het koor kennis met de door de benoemingscommissie voorgedragen nieuwe dirigent. Het koor en de dirigent hebben ervaren dat een nieuwe toekomst met deze samenwerking kans van slagen heeft.

Kennismaken

Mensen die eens willen kennismaken met het Krite Koar, kunnen vrijblijvend langskomen op de dinsdagavond om 19.45 uur in het gebouw de Cirkel aan de Herman Gorterstraat 4 te Balk. Bellen met 0514-593168 kan ook.

Kritekoar Balk eert vijf jubilerende leden

BALK – Het Kritekoar in Balk eerde dinsdagavond vijf leden van het koor die een jubileum hadden te vieren. Altijd een moment om even bij stil te staan op de algemene jaarvergadering in Balk.

‘Topscorer’ was Jo Dölle uit Balk die maar liefst 55 jaar lid is van het Kritekoar. Dölle verzorgt de altpartij en zij werd in 1960 gevraagd om lid te worden. Zij behoort nog tot de generatie dat wachten tijdens de repetitie-avonden nuttig werden besteed. ,,Ik naam wol it breidzjen mei as wy wachtsje moasten op de repetysje fan in oare partij en betiden duorre dat wol even.”

Dölle werd gevraagd omdat het Kritekoar leden nodig had en in die tijd was zij één van de jongsten, zo herinnert zij zich nog. Nu is dat niet meer het geval, ,,Ik gean mei Beatrix mei”, zo zegt de 77-jarige alt lachend.

Wimke Elzinga vertolkt al veertig jaar de baspartij en ook hij werd gevraagd. ,,Se waarden yn dy tiid hast allegearre frege”, zo herinnert de uit De Gaastmar afkomstige 73-jarige Elzinga zich. Jan de Haan mag zich met zijn 61 lentes de junior in het gezelschap noemen en hij is al 30 jaar lid van het Kritekoar.

Hij werd door een collega gevraagd en die vraag kwam niet uit de lucht vallen want ook in zijn vorige woonplaats Steenwijk was De Haan al lid van een koor. Anke Hoekstra is nu 74 jaar en ook al weer 30 jaar lid van het Kritekoar. Hoekstra is ‘in âld-Balkster’ die al 50 jaar elders woont. Dat elders is Woudsend, maar zij weet nog dat zij als kind op school meezong in Repelsteeltsje, in een operette-uitvoering. Heel lang geleden, zo zegt de huidige sopraan van het Kritekoar.

Ook de nu 67-jarige sopraan Sippie Postma zingt al drie decennia voor het Kritekoar. Zij woont nu 43 jaar in Balk maar is ‘hikke en tein’ in Sneek waar zij ook al bij een koor zong. Haar lidmaatschap was er een met een onderbreking. De eerste kennismaking was in 1971 ,,En dat befoel striemin. Wy hienen doe Piet Postma as dirigint en ik fûn dy man fierstente negatyf.”

Na vier weken hield Postma het voor gezien om pas in 1989 zich opnieuw aan te sluiten. Ik waard doe frege troch Harm van Zuiden en ik koe kieze tusken it streekkoar en it Kritekoar. Yn dy tuskentiid (1971-1989) song ik wol by de Cantorij, en dat doch ik no ek wer.”

Albertje van Wattum was namens de Bond van Zangkoren in Friesland aanwezig om de versierselen uit te reiken waarna de jubilarissen ook nog een bos bloemen mochten ontvangen.

RYNK BOSMA